Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Päivitetty 18.10.2018

1.Rekisterinpitäjä
Metsäkemppi Oy
Sapsontie 4
88600 SOTKAMO
p. 050 3566 188, info(at)metsakemppi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Kemppainen
Sapsontie 4
88600 SOTKAMO
p. 050 3566 188, info(at)metsakemppi.fi

3.Rekisterin nimi

Metsäkemppi Oy:n asiakasrekisteri
- Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, Metsäkemppi Oy:n oikeutettujen etujen toimittamiseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi/valmistelemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

Metsäkemppi Oy:n asiakastiedot

  • Yhteyshenkilö: nimi, sähköposti, puhelin
  • Organisaatio: yrityksen nimi, osoitetiedot, laskutustiedot, sähköposti, puhelin, y-tunnus, www-osoite
  • Muut tiedot: sopimustiedot

Henkilöstä voidaan kerätä tietoja myös verkkosivujen kautta hänen suostumuksella esimerkiksi henkilön vierailusta yrityksen verkkosivulla ja hänen suorittamistaan  toimenpiteistä kuten katsotuista sivuista ja lomakkeen täytöstä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan liittyessä asiakassuhteeseen. Henkilöistä kerätään tietoa myös kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. Tapahtumien tai messujen yhteydessä kerätään osallistujatietoja. Henkilöstä voidaan kerätä tietoja myös verkkosivujen kautta hänen suostumuksella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa läinsäädännön sallimissa puitteissa ja/tai palveluiden tuottamiseksi Metsäkemppi Oy:n sisällä ja yhteistyökumppaneille. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

ATK:lla käsiteltävät tiedot Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla yleisesti hyväksyttyjen teknisin keinoin suojattuna. Manuaalinen aineisto Asiakkaiden henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään toimitilassa, johon pääsy asiattomilta on estetty.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterin tietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5) vuoden välein.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden, epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

Oikeus tiedon tarkistamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Metsäkemppi Oy oikaisee ilman aiheetonta viivästystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot sekä oikeus saada puutteelliset tiedot täydennettyä.

Oikeus tiedon poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen ilman aiheetonta viivästystä edellyttäen että:

  • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä, jos

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden
  • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa tietojen poistamista
  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin
  • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevia tietojen käsittelyä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisteripitäjälle.

Oikeus tahdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. Lisätietoja

Rekisteröidyn halutessa lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä kohdan 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

Tietosuojakäytännöt

Metsäkemppi Oy arvostaa palvelujen käyttäjien yksityisyyttä ja tarjoaa heille turvallisen ja varman käyttökokemuksen.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Käsittelemme henkilötietoja (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi asiakkuuden/sopimuksen tai muun suostumuksen johdosta ja sen mukaisesti.

Metsäkemppi Oy

Sapsontie 4
88600 SOTKAMO
Puh. 050 356 6188
metsakemp@gmail.com

pl logo metsakemppi oy fi 394906 web

pefc

Image
Image
Image